Om oss 

Allmänt

Jag har 20 års erfarenhet som skattejurist, framför allt som rådgivare mot privata sektorn men också som processförare på Skatteverket. På utbildningssidan anlitas jag regelbundet för allt från enstaka gästföreläsningar till längre sammanhållna läraruppdrag.

Som skattejurist har jag under årens lopp arbetat med allehanda frågeställningar inom individ- och företagsbeskattning, men mitt spetsområde är ägarledda företag.

För fåmansföretagaren handlar det förstås om K10-planering i paritet med bolagets lönsamhet men också strukturella frågor som köp och försäljning av bolag och generationsskiften. För enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag har jag en styrka vad gäller verktygen för marginalskatteplanering, d v s räntefördelning, expansionsfond och periodiseringsfond. Jag behärskar inte bara tekniken utan har också förståelsen för reglerna, vilket gör att jag ofta får goda vitsord från klienter och föredragsåhörare när jag ska förklarar reglernas innebörd.

En annan spetskompetens är hela processen vad gäller ombildningar till aktiebolag, gärna i kombination med att göra retroaktiva fondavsättningar av tidigare års högt marginalbeskattad lönsamhet i den enskilda näringsverksamheten.

Karriär

 • 2016-          Zinders Skatt AB (egen verksamhet)
 • 2012-2015   KPMG, Örebro
 • 2008-2012   Deloitte, Örebro
 • 2006-2008   Ernst & Young, Örebro
 • 2004-2006   Skatteverket, Örebro
 • 1998-2004   Deloitte, Stockholm
 • 1997           Magnusson Wahlin Advokatbyrå, Stockholm
 • 1996           Skattemyndigheten, Uppsala

Utbildning

 • Jur kand-examen från Uppsala Universitet (inriktning mot skatterätt)
 • Civilekonomexamen från Uppsala Universitet (inriktning mot redovisning och revision)

Publicerade artiklar

 • "Nytt system för beskattning av delägare i handelsbolag" - Skattenytt 2009 (s. 756)
 • "Trädadomarna - konsekvenser och fallgropar" - Svensk Skattetidning nr 1 2011 (s. 55)